Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

1. Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie
Jakub Novotný, IČO: 71365974, se sídlem Nučice 62, PSČ 28163, je provozovatelem stránek www.jakub-novotny.cz (dále jen „internetové stránky“). Jakub Novotný (dále jen „JN“) jako správce osobních údajů respektuje právo na ochranu soukromí a osobních údajů všech osob, které navštíví naše internetové stránky, profily na sociálních sítích nebo nás kontaktují jejich prostřednictvím, popř. telefonicky či emailem (dále také jen „návštěvník“, „uživatel“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie (dále jen „prohlášení“) je informovat Vás o tom, jakým způsobem budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu zpracování a osobách, kterým můžeme Vaše osobní údaje předávat. Naleznete zde také informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje.
2. Co jsou osobní údaje
Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.
3. Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je využíváme?
JN shromažďuje pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme prostřednictvím našich internetových stránek či sociálních sítí nebo v rámci naší komunikace s Vámi. Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou zahrnovat: a) Vaše identifikační a adresní údaje (např. titul, jméno, příjmení, bydliště); b) Vaše kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon); c) elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče); d) další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb a produktů. Vaše osobní údaje můžeme použít k následujícím účelům, a to na základě níže uvedených právních důvodů: Účel zpracování Právní důvod zpracování Poskytnutí služeb nebo produktů, o které jste nás požádali. Plnění smlouvy, poskytování požadovaných služeb a produktů. Odpověď na Vaše dotazy či zpracování Vaší žádosti. Plnění smlouvy a náš oprávněný zájem na řádném poskytování služeb a produktů a zajištění spokojenosti návštěvníků. Informování o našich nabídkách, novinkách, událostech (např. zaslání newsletteru či jiného marketingového sdělení). Váš předchozí souhlas nebo náš oprávněný zájem pro účely přímého marketingu. Péče o návštěvníky, zjišťování Vašich potřeb a následné zlepšení našich služeb a produktů. Oprávněný zájem na řádném poskytování našich služeb a produktů a zajištění spokojenosti návštěvníků. Vyhodnocení Vaší žádosti o zaměstnání prostřednictvím sekce Kariéra na internetových stránkách, komunikace s uchazečem. Plnění smlouvy, jednání o uzavření (pracovní) smlouvy uskutečněné na Váš návrh. K vyhodnocení využití našich stránek a ke zlepšení jejich obsahu, cílená reklama. Oprávněný zájem, k zajištění lepšího poskytování našich služeb a produktů. Nemáte zákonem uloženou povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů Vám však nemůžeme poskytnout požadované služby či reagovat na Vaše žádosti a připomínky (vůbec či v požadované kvalitě).
4. Zásady používání souborů cookie
Abychom mohli zlepšovat naše služby, naše internetové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče nebo na pevný disk Vašeho počítače. Soubory cookie pomáhají Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preference navštívených stránek (např. preferovaný jazyk). Zvyšují tak uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Data získaná jejich prostřednictvím využíváme např. k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti našich internetových stránek. V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookie na našich stránkách, můžete pomocí nastavení svého prohlížeče ukládání souborů cookie zakázat. Detailnější informace o nastavení ukládání souborů cookie ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče nebo v nápovědě Vašeho prohlížeče (např. u nejrozšířenějších prohlížečů zde: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera). Pokud však ukládání souborů cookie zakážete, nebudete moci pravděpodobně používat všechny funkce našich internetových stránek.
5. Google Analytics, Google Adwords a Sklik
Ke shromažďování statistických dat o uživatelích internetových stránek (např. měření návštěvnosti, chování uživatelů apod.) využívá JN nástroj Google Analytics od společnosti Google. Více informací o tomto nástroji a o tom, jak jsou jeho prostřednictvím zpracovávány Vaše osobní údaje, naleznete na adrese: support.google.com/analytics. V případě, že nechcete poskytovat informace o Vaší aktivitě na internetových stránkách službě Google Analytics, můžete se ze služby odhlásit. Stačí si nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics. Tento doplněk brání JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) spuštěnému na webových stránkách sdílet se službou Google Analytics údaje o návštěvách. JN dále využívá externí reklamní systémy, konkrétně službu Sklik od společnosti Seznam.cz, a.s. a službu Google Adwords od společnosti Google, a to za účelem umožnění cílené personalizované reklamy. Tyto systémy nám umožňují ukázat návštěvníkům našich internetových stránek, kteří již projevili zájem o naše služby, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. a Google, tj. na jiných webech. K zajištění zobrazování reklam na jiných webech využívají tyto reklamní systémy soubory cookie. Nechcete-li, aby společnost Seznam.cz, a.s. a/nebo Google využívali soubory cookie pro tyto účely, můžete se z cílené reklamy odhlásit na následujících odkazech: Odhlášení Seznam Sklik a Odhlášení Google. Více informací o těchto reklamních systémech naleznete na následujících odkazech: Seznam Sklik a Google Adwords.
6. Widgety sociálních sítí a jiných aplikací
Na našich internetových stránkách můžeme využívat widgety sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Google+), služby RSS, Google Maps a jiných aplikací. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem využití našich stránek. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto aplikací, mohou být využity poskytovateli těchto služeb. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami poskytovatelů daných aplikací (viz odkazy výše). JN nemá kontrolu ani nenese žádnou odpovědnost za rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací.
7. Předávání osobních údajů. Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?
Pokud služby nebo produkty, o které jste nás požádali, poskytuje osoba odlišná od JN, můžeme takovému poskytovateli služeb či produktů předat Vaše osobní údaje. Účelem takového předání Vašich osobních údajů je poskytnutí poptávané služby či produktu. Poskytovatel služeb či produktů bude Vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle na JN jako samostatný správce. Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým JN uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Na základě oprávněného zájmu JN mohou být Vaše osobní údaje sdíleny v rámci skupiny JN pro vnitřní administrativní účely. Na žádost Vám rádi poskytneme aktuální seznam členů naší skupiny, se kterými sdílíme Vaše osobní údaje. JN může dále Vaše osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle na nás jako samostatní správci.
8. Jsou Vaše osobní údaje předávány mimo EU, resp. EHP?
V obecné rovině platí, že osobní údaje, které získáme prostřednictvím našich internetových stránek, nepředáváme mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP). Pokud však některý z příjemců Vašich osobních údajů zpracovává osobní údaje v zemi mimo EHP, můžeme Vaše osobní údaje předávat i do takové třetí země. V takovém případě zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly předány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem osobních údajů).
9. Shromažďování a zpracování osobních údajů dětí
Pokud jste mladší 16 let a chcete nám prostřednictvím našich internetových stránek udělit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (např. přihlášením k odběru našeho newsletteru), požádejte prosím Vaše rodiče, opatrovníky, či jiné zákonné zástupce o schválení takového kroku, a to předtím, než nám poskytnete nějaké osobní údaje. Bez takového schválení nejste oprávněni nám Vaše osobní údaje poskytnout.
10. Zabezpečení shromážděných údajů a doba uchovávání údajů
K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování a poté po dobu vyžadovanou zákonem. Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat pouze do doby, než takový souhlas odvoláte.
11. Jiné internetové stránky
Toto prohlášení neplatí pro jiné internetové stránky, obchodní partnery ani pro jiné třetí strany, a to ani v případě, že by jejich internetové stránky byly propojeny s naší internetovou stránkou. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo záruku za jejich zásady nebo zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si předtím, než poskytnete své osobní údaje jakýmkoliv propojeným nebo odkazovaným internetovým stránkám, prostudovali zásady ochrany osobních údajů a zásady užívání souborů cookie těchto stránek.
12. Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte řadu práv. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce). Přehled práv návštěvníků: Právo na přístup Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Právo na opravu Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů. Právo na výmaz Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR. Právo odvolat souhlas Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním. Právo vznést námitku Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Právo na omezení zpracování V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek). Právo na přenositelnost údajů Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či Vašeho souhlasu. Právo vznést stížnost Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování nicméně můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
13. Váš kontakt pro jakékoli dotazy
Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů se můžete obrátit na emailovou adresu jakub.novotny@bcas.cz nebo korespondenčně na adresu Nučice 62, PSČ 28163. Za účelem posílení Vašich práv a záruk při zpracování osobních údajů jsme jmenovali též osobu pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat také na e-mailové adrese jakub.novotny@bcas.cz.
14. Změny tohoto prohlášení
JN si vyhrazuje právo v případě potřeby toto prohlášení upravit či doplnit (především, aby byl dodržen soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů). Doporučujeme Vám toto prohlášení pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách. Aktualizované verze tohoto prohlášení budou vždy k dispozici na našich internetových stránkách.
Pracuji jako finanční a realitní konzultant společnosti Broker Consulting, a.s. IČ: 25221736, se sídlem: Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň.
Všechny registrace společnosti je možné dohledat na webu České národní banky (www.cnb.cz).
Splňuji všechna zákonem vyžadovaná oprávnění potřebná k činnosti finančního a realitního konzultanta.
Moje registrace si můžete ověřit na webu České národní banky: www.cnb.cz